گروه صنعتى صنایع فلزی قائم

نشانی دفتر فروش : ایران، استان خراسان جنوبی - بیرجند- خیابان نواب صفوی – بین نواب ۷ و ۹ * مجتمع سقف قائم

نشانى کارخانه: ایران، استان خراسان جنوبی - بیرجند -شهرک صنعتی – بلوار تولید نبش تولید ۲

تلفن:  ۰۵۶۳۲۲۳۸۹۵۳- ۰۹۱۲۹۳۴۳۵۵۰

تلفکس۱ :  ۰۵۶۳۲۲۳۴۰۵۴

تلفن کارخانه : ۰۵۶۳۲۲۵۵۲۱۶ – ۰۹۱۵۵۶۲۸۵۵۰

تلفکس۲ : ۰۵۶۳۲۲۵۵۲۱۵

پست الکترونیکى:  mi.ghaem@gmail.com

کروکى کارخانه و دفتر فروش را در زیر مشاهده میکنید. براى مشاهده در ابعاد بزرگتر روى آن کلیک کنید.